แนวคิดหลักสูตร


หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, The Department of Community Global Health มหาวิทยาลัยโตเกียว, Huawei Technologies Thailand , และบริษัท Siam Health Development ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ในประเทศไทย และผู้ที่สนใจธุรกิจนี้เข้าใจถึงความก้าวหน้าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่อีกทั้งสถานการณ์ แพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness & Healthcare มากขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจด้าน Wellness และ Health care ให้พร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของโลก และโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจ Wellness, Wellness Tourism & Retirement Hub, Digital Health & Telemedicine รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ อาหารและยาในยุคหลังโควิด-19