หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)” ให้กับแพทย์จากหน่วยงานสังกัดระบบสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 34 คน เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และโปรแกรม ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ของแพทย์ผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีและหลักการดูแลตนเอง อาหารและโภชนาการ เวชศาสตร์กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ การส่งเสริมสุขภาพจิต และการลดละเลิกสารเสพติด

วัตถุประสงค์

เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์ของเวชศาสตร์วิถีชีวิต

พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพวิถีใหม่

พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินสถานะวิถีชีวิตผู้เข้ารับบริการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน