Intranet | ไทย | อังกฤษ

งานบริการวิชาการ

ภาพรวมงานบริการวิชาการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เริ่มดำเนินการให้บริการวิชาการด้านจัดฝึกอบรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยนำแนวคิดและกลยุทธ์ของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) มาใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถดูแลตนเองได้ และใช้บทเรียนความสำเร็จของไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชาวต่างประเทศ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้นำด้านการสาธารณสุข และระดับปฏิบัติการจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากกว่า 15,000 คน จาก 86 ประเทศ

ด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพที่ยาวนานมากกว่า 36 ปี ทำให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ (GOs) และภาคเอกชน (NGOs) อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), องค์การยูนิเซฟ (UNICEF), กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD), โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS, องค์กร CARE นานาชาติ, กระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฏาน, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA), กระทรวงสาธารณสุข, สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ปัจจุบัน สถาบันฯ เพิ่มการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เน้นการพัฒนาผู้นำ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงนักปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพ นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพ (Health Policy and Development) ทั้งในระดับท้องถิ่น และสุขภาพระดับโลก (Global Health) การให้บริการวิชาการ ได้แก่
 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในประเทศ (National Training Programs) เช่น
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส)
  - หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  - หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) และตามความต้องการของหน่วยงาน (In- house Training)
 2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ (International Training)
 3. จัดประชุมวิชาการ/สัมนาวิชาการประจำปีและปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ
 4. บริการวิชาการสู่สังคม (Social Engagement)
 5. ที่ปรึกษาทางวิชาการ และการวิจัย

งานบริการวิชาการที่มุ่งเน้น

การพัฒนาผู้นำทางสุขภาพ (Leader development in Health), การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care), นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพ (Health Policy and Development) และ สุขภาพระดับโลก (Global Health)