ผู้บริหารสถาบันฯ

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Ph.D.

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 17

อีเมล: chuthamanee.sut@mahidol.ac.th; directad@mahidol.ac.th

ประวัติส่วนตัว
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Dr.Sc. (Industrial Science and Biological Process : Food Science)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 30

อีเมล: thunwadee.suk@mahidol.ac.th

ประวัติส่วนตัว
Image

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ

Ph.D. (Epidemiology)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 14

อีเมล: mathuros.tip@mahidol.ac.th

ประวัติส่วนตัว
Image

ชัชชฏา เรืองขจร

เลขานุการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 35

อีเมล: chatchata.rua@mahidol.ac.th

ประวัติส่วนตัว