รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

จากการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลที่รับผิดชอบภารกิจเทียบเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานวิจัย ให้บริการการเรียนการสอน เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างกว้างขวาง เป็นผลดีแก่ประเทศสมาชิก และกระชับสัมพันธไมตรีในกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงทำให้สถาบันฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงของโลก ดังนี้

รางวัล “ศูนย์ของสหประชาชาติที่มีความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรม”

จากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2534 ( AIHD : UN center of Excellence for HRD Research and Training in 1991 )

รางวัล “สถาบันที่ดำเนินพันธกิจตามพันธสัญญาอย่างจริงจัง ในการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน”

จากองค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2539 (PHC Award from WHO to the Institute For having a strong commitment to PHC development in 1996) และรางวัล “การนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขฐาน” จากองค์การอนามัยโลก สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2541 (1998 the WHO Southeast Asia Regional Office honored AIHD by presenting it with a Primary Health Care Development Award)

รางวัล “ความร่วมมือระหว่างประเทศกับญี่ปุ่น”

จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2547 (JICA Award for International Cooperation For Japan in 2004)