คณะกรรมการประจำสถาบันฯ


image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ประธาน
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

ประธานหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Health and Sustainable Development
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้

รักษาการประธานหลักสูตร Master of Primary Health Care Management
กรรมการ
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน

รักษาการประธานหลักสูตร Master of Arts Program in Addiction Studies
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

ผู้แทนจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ

ผู้แทนจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
image

ฑิพรดา กองตาพันธุ์

ผู้แทนจากบุคลากรสนับสนุน
กรรมการ