Intranet | ไทย | อังกฤษ

หลักสูตรเวชศาสตร์วิถีชีวิต (หลักสูตรอบรมระยะสั้น)

Lifestyle Medicine Training Program

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากรสุขภาพในการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยเน้นให้เกิดการเสริมพลังอำนาจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลตนเอง โดยมีแพทย์และบุคลากรสุขภาพเป็นผู้ให้การสนับสนุนนอกเหนือจากการได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน

หลักสูตรนี้มุ่งตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Non-communicable Diseases: NCDs) โดยมุ่งพัฒนาทักษะของแพทย์และผู้ให้บริการสุขภาพในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ Chronic Care Model เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการสร้างทีมบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมของผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ