ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด (ภาคพิเศษ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรบูรณาการของแขนงวิชา 3 กลุ่มใหญ่ คือ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ (Bio-Psycho-Social) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป้นผู้นำของสังคมในด้านการศึกษา และการวิจัยทางด้าน วิทยาการเสพติด เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปช่วยในการ ดูแล บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ติดสิ่งเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ครบวงจร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาการเสพติด

  2. นักวิจัยด้านวิทยาการเสพติด