Intranet | ไทย | อังกฤษ

การรับสมัคร

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข


คุณสมบัติของผู้อบรม

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี