บันทึกความเข้าใจ (MOU)

ระดับชาติ

  1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

  2. Memorandum of Understanding (MoU) between Mahidol University, Thailand, Burapha University, Thailand, Chulalongkorn University, Thailand, Chiang Mai University, Thailand, Khon Kaen University, Thailand, Prince of Songkla University, Thailand, and Thai Health Promotion Foundation

  3. Memorandum of Understanding (MoU) between Mahidol University and Thai Health Promotion Foundation

  4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  7. บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)