Intranet | ไทย | อังกฤษ

บันทึกความเข้าใจ (MOU)

ระดับชาติ

  1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพํมนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  4. บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) กับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย