Intranet | ไทย | อังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)


ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก2
  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสาขาการบริหารที่เกี่ยวข้องจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

  2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.5หรือคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือเทียบเท่า

  3. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย