รายวิชาในหลักสูตร

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต

สอสม602 : การจัดการบริการสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

3

สอสม603 : ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน

3

สอสม611 : การสร้างเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขมูลฐาน

2

สอสม622 : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3

สอสม629 : ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน

3

สอสม697 : สัมมนาวิทยานิพนธ์

1

หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต

สอสม612 : ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมสุขภาพ

2

สอสม613 : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

1

สอสม614 : สาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพโลก

2

สอสม615 : การจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐาน

2

สอสม619 : ประสบการณ์ภาคสนาม

2

สอสม636 : จินตทัศน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในสุขภาพ

2

สอสม638 : การสื่อสารสุขภาพเพื่อการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน

2

สอสม639 : นโยบายระบบสุขภาพ

2

สอสม656 : สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

สอสม695 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน

3

สอสม696 : หลักการและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

2

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต

สอสม698 : วิทยานิพนธ์

12