ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้บูรณาการร่วมกันการจัดการเรียนการสอนภายใต้ 7 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาในการเรียนการสอน และบรรจุรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางการวิจัยสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถร่วมฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา อีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการและนักวิจัยด้านสุขภาพและความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

  2. ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้านการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนและสาขาที่เกี่ยวข้อง

  4. นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานนโยบายและแผน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ