คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)


ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ 1.1
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

 2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.5

 3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 4. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องในฐานะผู้แต่งชื่อแรกหรือ corresponding author

 5. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

 6. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ 2.1
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

 2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

 3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 4. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย