คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

Image

รองศาสตราจารย์ ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

ประธานหลักสูตร

Ph.D. (Bio-Technology)

โทรศัพท์ : 0 2441 9040-3 ต่อ 62

Email : cheerawit.rat@mahidol.edu

Image

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์

เลขานุการหลักสูตร

Dr.Sc. (Industrial Science and Biological Process : Food Science)

โทรศัพท์ : 0 2441 9040-3 ต่อ 30

Email : thunwadee.suk@mahidol.ac.th

Image

ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

Ph.D. (Demography)

โทรศัพท์ : 0 2441 0201-4 ต่อ 510

Email : patama.vap@mahidol.ac.th

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

Ph.D.(Ecology)

โทรศัพท์ : 0 2441 5242 ต่อ 2207, 1201

Email : anuwat.wir@mahidol.ac.th

Image

รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช

Ph.D.(Development management)

โทรศัพท์ : 0 2441 5242 ต่อ 2207, 1201

Email : charuwan.tad@mahidol.ac.th

Image

รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล

Ph.D.(Epidemiology)

โทรศัพท์ : 0 2354 8541

Email : mathuros.tip@mahidol.ac.th

Image

รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินท์ เล่าซี้

Ph.D. (Public Health)

โทรศัพท์ : 0 2441 9040-3 ต่อ 63

Email : orapin.lao@mahidol.ac.th

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม

Ph.D.(Epidemiology)

Email : tmslw@mahidol.ac.th

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาร์ก เฟิลเคอร์

Ph.D.(Economics)

โทรศัพท์ : 0 2441 0201-4 ต่อ 611

Email : marc.voe@mahidol.ac.th

Image

Aผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา หันจางสิทธิ์

Ph.D.(Public Health)

โทรศัพท์ : 0 2441 0201-4 ต่อ 505

Email : pojjana.hun@mahidol.ac.th

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์

Ph.D.(Biotechnology)

โทรศัพท์ : 0 2441 5000 ต่อ2213

Email : preeyaporn.koe@mahidol.ac.th

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ. ศรินทร์ สุวรรณภักดี

Ph.D.(Biotechnology)

โทรศัพท์ : 0 2441 5238 ต่อ1201

Email : sarin.suw@mahidol.ac.th