แผน 1.1
ปี 1
ภาคเรียนที่ 1 Qualification examination
สอสย 898 วิทยานิพนธ์      8(0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 สอสย 898 วิทยานิพนธ์      8(0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ปี 2
ภาคเรียนที่ 1 สอสย 898 วิทยานิพนธ์      8(0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 สอสย 898 วิทยานิพนธ์      8(0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ปี 3
ภาคเรียนที่ 1 สอสย 898 วิทยานิพนธ์      8(0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 สอสย 898 วิทยานิพนธ์      8(0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
แผน 2.1
ปี 1
ภาคเรียนที่ 1 สอสย 701 หลักการสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน      3 (2-2-5)
สอสย 702 ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณะที่ยั่งยืน 2 (1-2-3)
สอสย 709 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
รวม: 8 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 Qualification examination
สอสย 699 วิทยานิพนธ์      4 (0-16-0)
สอสย 704 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางสุขภาพและความยั่งยืน      1(1-0-2)
วิชาเลือก      3 (3-0-6)
ปี 2
ภาคเรียนที่ 1 สอสย 699 วิทยานิพนธ์      8 (0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 สอสย 699 วิทยานิพนธ์      8 (0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ปี 3
ภาคเรียนที่ 1 สอสย 699 วิทยานิพนธ์      8 (0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 สอสย 699 วิทยานิพนธ์      8 (0-32-0)
รวม: 8 หน่วยกิต