คณะกรรมการนโยบายสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน


Responsive image

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ
Responsive image

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
Responsive image

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
Responsive image

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
Responsive image

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
กรรมการ
Responsive image

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยและประชากร
กรรมการ
Responsive image

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
Responsive image

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการ
Responsive image

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

กรรมการ และ เลขานุการ

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ