งานวิจัย

ภาพรวมงานวิจัยของสถาบันฯ

กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีนโยบายด้านการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากลไกทางสุขภาพของประเทศไทยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิจากผลงานวิจัยด้านการเสริมสร้างต้นทุนทางสังคมและสุขภาพเช่น งานวิจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การเสริมพลังชุมชน การศึกษามาตรการทางสุขภาพ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเล็งเห็นโอกาสใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังปรากฏในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และประกาศของแอสตานา Declaration of Astana ที่จะสนับสนุนประชาคมโลกด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยงานวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ พฤฒิพลัง และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่มุ่งเน้น

Responsive image

สุขภาวะโลก

สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายและสังคมที่ตอบสนองต่อภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาระโรคที่เกิดกับประชากรสูงวัย โรคอุบัติใหม่ การคุ้มครองทางสุขภาพและสังคม และภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อสุขภาวะโลก

Responsive image

นโยบายด้านสุขภาพ

สถาบันฯ ส่งเสริมการวิจัยด้านการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านสุขภาพต่าง ๆ (การพัฒนา สื่อสาร การดำเนินนโยบาย การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน) ในระดับประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับและนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบาย
Responsive image

พฤฒิพลัง

เป็นงานวิจัยที่ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อลดโรคและการบาดเจ็บไปพร้อมกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเตรียมสูงอายุและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเหมาะสมตามบริบทประเทศไทย