บุคลากรสายวิชาการ

Image

กิตติ สรณเจริญพงศ์

Ph.D. (Health Studies and Gerontology)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 13

อีเมล: kitti.sra@mahidol.ac.th

Image

ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

Ph.D. (Bio-Technology)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 62

อีเมล: cheerawit.rat@mahidol.ac.th

Image

ธันวดี สุขสาโรจน์

Dr.Sc. (Industrial Science and Biological Process : Food Science)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 30

อีเมล: thunwadee.suk@mahidol.ac.th

Image

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Ph.D. (Environmental Systems Engineering)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 25

อีเมล: piyapong.jan@mahidol.ac.th

Image

มธุรส ทิพยมงคลกุล

Ph.D. (Epidemiology)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 14

อีเมล: mathuros.tip@mahidol.ac.th

Image

อรพินท์ เล่าซี้

Ph.D. (Public Health)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 63

อีเมล: orapin.lao@mahidol.ac.th

Image

ดวงใจ บรรทัพ

Ph.D. (Neuroscience)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 59

อีเมล: doungjai.bun@mahidol.ac.th, doungjai@hotmail.com

Image

บังอร เทพเทียน

Ph.D. (Behavioral Science)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 21

อีเมล: bungon.the@mahidol.ac.th

Image

Seo Ah Hong

Ph.D. (Preventive Medicine (Epidemiology))

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 68

อีเมล: seoah.hon@mahidol.ac.th

Image

ธารินี บัวดิษฐ์

Ph.D. (ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 54

อีเมล: tarinee.bud@mahidol.ac.th

Image

นิชกานต์ ดาราย

Ph.D. (Bioinformatics and Theoretical Systems Biology)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 55

อีเมล: nitchakan.dar@mahidol.ac.th

Image

อุทัยพร ไก่แก้ว

Ph.D. (เทคนิคการแพทย์)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 43

อีเมล: autaipohn.kai@mahidol.ac.th

Image

ดร.อรวรรณ ขวัญศรี

นักวิจัย ระดับ 1

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 40

อีเมล: orawan.qua@mahidol.ac.th

ประวัติฉบับสมบูรณ์