Vision, Mission and Strategies

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์

" เป็นสถาบันวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาระบบสุขภาพ ในปี 2570 "

พันธกิจ

  1. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการจัดการระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
  3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

  1. การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพ*อย่างยั่งยืน
  2. การจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพ
  3. การบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน