Intranet | ไทย | อังกฤษ

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์

" เป็นหนึ่งในสถาบันทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ "

พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน
  2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
  3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

  1. สร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะโลก และพฤฒพลัง
  2. การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะโลก และพฤฒพลัง
  3. การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพและพฤฒพลัง
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน