AIHD: Sustainable Development Goals (SDGs)


ชื่อกิจกรรม/โครงการ: Healthy University Day 2021 “ร่วมกันสร้างจุดยืน ไม่รับทุนสนับสนุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่/ยาสูบ”
ที่มาและความสำคัญ: เครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” (Healthy University) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 30 สถาบัน ใน 10 ประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกลไกความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ หนึ่งในภารกิจของสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ได้แก่ การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน พ.ศ.2561” (ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561) โดยมีใจความสำคัญที่กล่าวถึงการมอบหมายให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยอ้างอิงกรอบการดำเนินงานด้านระบบและโครงสร้างพื้นฐาน (Systems and Infrastructure) ของ AUN - Healthy University Framework สำหรับในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม Healthy University Day 2021 “เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจสร้างจุดยืนไม่รับทุนวิจัยและการสนับสนุนจากบริษัทยาสูบ” ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำไมมหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายไม่รับทุนจากบริษัทบุหรี่” และ “Global movement in rejecting partnership with tobacco industry” โดย คุณบังอร ฤทธิภักดี Executive Director Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) และการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หัวข้อ “นักวิชาการไทยรู้ทันกลยุทธ์และไม่ขอมีส่วนร่วมกับบริษัทบุหรี่” โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบกิจกรรมเชิง Social Impact เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากร และนักศึกษา ในการที่จะไม่สนับสนุน ส่งเสริม หรือรับทุนจากบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: วันที่ 18 มีนาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ: ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย 1. มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศไทย
2. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. สมาชิกเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN)
วัตถุประสงค์: "1 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงาน คณะ สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2 เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชน ร่วมกันมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ
3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากร และนักศึกษา ในการที่จะไม่สนับสนุน ส่งเสริม หรือรับทุนจากบริษัทบุหรี่/ยาสูบ"
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 50 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: 1 เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ไม่ละเมิดกฎหมาย และผลิตผลงานวิชาการที่ก่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
2 เพื่อเป็นการยกระดับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย ในการรณรงค์และแสดงพลังการเป็นผู้นำขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ให้กับมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN)
Web link linkเอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม/เพื่ออ้างอิงผลลัพธ์หรือการดำเนินงาน: ข่าว: https://mahidol.ac.th/th/2021/mahidol-hud/
เอกสาร: กำหนดการกิจกรรม
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: 3 16 17