การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
Good health and well-being


นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี, เอดส์, มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย

การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในระบบยุติธรรม: การเปรียบเทียบข้ามชาติระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ปีที่ 1 3
การสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
โครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต 3
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3
โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุขด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 3
Assessment tools predicting fitness-to-drive in the old taxi drivers: a screening measure for future road safety directions 3
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 10 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 3
การวิเคราะห์พลวัตระบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในภาคประชาชน รูปแบบระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก 3
การวิเคราะห์พลวัตระบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในภาคประชาชน รูปแบบระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก 3
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับวิถีชีวิตต่อการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและหรือโรคเบาหวานในพุทธศาสนิกชน จังหวัดนครปฐม 3
การพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน : ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย 311
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนและยั่งยืน:กรณีศึกษาจังหวัดตรัง 361214
การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงาน “ธนาคารเวลา” 317
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนความเพียงพอของการได้รับบริการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 3
Operationalizing a One Health Approach Building on the TDR-IDRC Research Initiative on Vector-Borne Diseases in the Context of Climate Change 313
การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย 31117
Cost-effectiveness of selected complementary and alternative medicine therapies in older adults with chronic low back pain 3
การประเมินสถานการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน 311
An examination of the factors that influence young drivers’ willingness to speed and text while driving for sustainable encouragement of safety driving in Thailand 3
การสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและอาจารย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย ในการทำวิจัยปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริการเกี่ยวกับวัณโรค 3
หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สถาบันฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 2566 313
สถาบันฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2566 3417
สถาบันฯ เข้าร่วม “มหิดลเกมส์ 2023” 2566 3
สถาบันฯ ร่วมงาน Run for Chance MU Charity 2022 2565 3 4
กิจกรรม "Mini Cleaning Day อาคารครัวอาเซียน" 2565 3
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2564 3
ทำความสะอาด และการดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเทศบาลตำบลศาลายา 2564 3
Mini Cleaning Day บริเวณหน้าห้องซ่อมบำรุงและโดยรอบ2564 3
กิจกรรม Mini Cleaning Day ห้องประชุมบุญศิริ2564 3
Healthy University Day 2021 “ร่วมกันสร้างจุดยืน ไม่รับทุนสนับสนุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่/ยาสูบ” 2564 316 17
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 2564 3
The 6th International Advisory Committee (IAC) 2563 3
โครงการ Health Promotion Day 2563 3
โครงการจัดประชุม AUN-HPN International Advisory Committee (IAC) 2562 3
Field Study ADPM 619 2562 3 4 17
กีฬาสร้างสุข AIHD 2562 3
ASEAN Healthy University Day and Bike for Health 2562 3 16 17
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 2562 3
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 2562 3
Friendship and Cultural Exchange Camp & Mahidol Core Value 2562 3417
โครงการจัดประชุมคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN(AUN-HPN Working Group Committee) 2561 3
โครงการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำด้านสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาพ (Capacity Building) 2561 3
ระดับการศึกษา รหัสวิชา รายชื่อวิชา
ปริญญาโท ADPM 611 Health Promotion in Primary Health Care
ปริญญาโท ADPM 615 Professional Training Management in Primary Health Care
ปริญญาโท ADPM 622 Management of Environmental Health for Sustainable Delopment
ปริญญาโท ADPM 613 Health Economics
ปริญญาโท ADPM 612 Leadership and Health Team Development
ปริญญาโท ADPM 629 Research Methodology for Primary Health Care
ปริญญาโท ADPM 614 Primary Health Care and Global Health
ปริญญาโท ADPM 636 Socio-economic and Cultural Perspective in Health
ปริญญาโท ADPM 639 Health Systems Policies
ปริญญาโท ADPM 695 Sufficiency economy philosophy for PHC Management
ปริญญาโท ADPM 696 Principle concept and practice of One Health
ปริญญาโท ADPM 656 Applied Statistics for Health Science Research
ปริญญาโท ADPM 619 Field Study
ปริญญาโท ADPM 697 Thesis Seminar
ปริญญาเอก ADHS 702 Sustainable health system and public policies
ปริญญาเอก ADHS 701 Principle of Health and Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 703 Practicum in Health and Sustainable Development Research
ปริญญาเอก ADHS 704 Doctoral Seminar in Health and Sustainability
ปริญญาเอก ADHS 705 Advance Epidemiology for Sustainable Health Development
ปริญญาเอก ADHS 706 Environmental Science for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 707 Health and Sustainable Indicators Development
ปริญญาเอก ADHS 708 Health Risks and Impact Assessment for Sustainability
ปริญญาเอก ADHS 709 Advanced Research Methodology for Health and Sustainable development
ปริญญาเอก ADHS 710 Principle concept and Practice of One Health
ปริญญาเอก ADHS 711 Special Problems in Health and Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 712 Applied Health Economics for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 713 Economic Evaluation and Health Technology Assessment for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 714 Mathematical Modeling for Sustainable Health
ปริญญาเอก ADHS 715 Epidemiology for Sustainable Public Policy
ปริญญาเอก ADHS 716 Industrial Ecology and Environment for Sustainable Health
ปริญญาเอก ADHS 717 Environmental Education and Education for Sustainable Health Development
ปริญญาเอก ADHS 718 Global Health Policy for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 719 Population Environment and Sustainable Health
หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2566 3417
สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2566 3417
Study Tour on Health Literacy 2560 3417
Training Program on Standards Implementation, Accreditation and Quality Management in Healthcare 2560 3417
Health Information Management and ICD-10 Disease Coding System 2561 3417
Middle Level Eye Care Program Management and Leadership 2561 3417
3 rd Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) 2562 3
Training Program on Quality Assurance Management: Lean Healthcare 2562 3
Study Tour on Hospital Management 2562 3
Disease Prevention & Health Promotion in the Aging: Integrating Modern and Traditional Medicine” 2562 3
Capacity Building for Clinical Nurse Specialist (CNS): learning experiences in Thailand 2562 3
Training Program on Advanced Dental and Oral Health Management 2562 3
Training Program on Dental and Public Health Management for Dental Hygienists 2562 3
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction I 2563 3410
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction II 2563 3410
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction III 2563 3410
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction IIII 2563 3410
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2563 31617
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) 2563 361617
Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19 (Online International Training) 2563 341017
Study Tour on National Nutrition Surveillance System in Thailand 2563 3417
Training on Performance Management (Batch I) 2563 3417
Training on Performance Management (Batch II) 2563 3417
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รุ่นที่ 28 2563 34
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รุ่นที่ 29 2563 34
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) สัญจรอุดรธานี 2563 34
Public Speaking: International Guest Expert lecture on support to the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode I 2564 3410
Public Speaking: International Guest Expert lecture on support to the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode II 2564 3410
Public Speaking: International Guest Expert lecture on support to the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode III 2564 34810
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รุ่นที่ 30 2563 34
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) สัญจรลำปาง 2563 34
Meeting for implementation of MOU between ILO and Mahidol on Master in Social health protection and the Connect 2564 3410
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างเสริมสุขภาวะคนมหิดล “MU Health Literacy Curriculum” สำหรับ ผู้นำมหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ 2565 3456111217
การจัดฝึกอบรม “การประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องมือ Healthy University Rating Systems (HURS)” 2565 3417