การศึกษาที่เท่าเทียม
Quality education


ตั้งแต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจำนวนของเด็กทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

การประสบความสำเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ทำให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับสำเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลสำเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย 4
หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2566 4317
สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2566 4317
Study Tour on Health Literacy 2560 4317
Solid Waste Management: Lesson Learned to Sustainable Provincial Development I 2560 4111217
Solid Waste Management: Lesson Learned to Sustainable Provincial Development II 2560 4111217
Training Program on Standards Implementation, Accreditation and Quality Management in Healthcare 2560 4317
Health Information Management and ICD-10 Disease Coding System 2561 4317
Middle Level Eye Care Program Management and Leadership 2561 4317
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction I 2563 4310
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction II 2563 4310
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction III 2563 4310
The MPHM – special track in Social Health Protection Pre-course Induction IIII 2563 4310
Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19 (Online International Training) 2563 431017
Study Tour on National Nutrition Surveillance System in Thailand 2563 4317
Training on Performance Management (Batch I) 2563 4317
Training on Performance Management (Batch II) 2563 4317
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รุ่นที่ 28 2563 43
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รุ่นที่ 29 2563 43
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) สัญจรอุดรธานี 2563 43
Public Speaking: International Guest Expert lecture on support to the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode I 2564 4310
Public Speaking: International Guest Expert lecture on support to the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode II 2564 4310
Public Speaking: International Guest Expert lecture on support to the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode III 2564 43810
โครงการ M.P.H.M. Clinic 2021 ครั้งที่ 1 2564 4
โครงการ M.P.H.M. Clinic 2021 ครั้งที่ 2 2564 4
โครงการ M.P.H.M. Clinic 2021 ครั้งที่ 3 2564 4
โครงการ M.P.H.M. Clinic 2021 ครั้งที่ 4 2564 4
โครงการ M.P.H.M. Clinic 2021 ครั้งที่ 5 2564 4
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) รุ่นที่ 30 2563 43
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) สัญจรลำปาง 2563 43
Meeting for implementation of MOU between ILO and Mahidol on Master in Social health protection and the Connect 2564 4310
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างเสริมสุขภาวะคนมหิดล “MU Health Literacy Curriculum” สำหรับ ผู้นำมหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ 2565 4356111217
การจัดฝึกอบรม “การประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องมือ Healthy University Rating Systems (HURS)” 2565 4317