ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Partnerships for the goals


ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สถาบันฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2566 1734
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-2564 17
Mahidol University and ILO sign MOU to support the set-up of CONNECT and join efforts to strengthen Social Health Protection in Asia and the Pacific 2562 171
ASEAN Healthy University Day and Bike for Health 2562 173 16
Field Study ADPM 619 2563 173 4
Friendship and Cultural Exchange Camp & Mahidol Core Value 2563 1734
Healthy University Day 2021 “ร่วมกันสร้างจุดยืน ไม่รับทุนสนับสนุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่/ยาสูบ” 2564 17163
Memorandum of Understanding Between The International Labour Organization, represented by its Regional Office for Asia and the Pacific and Mahidol University 2563-2567 17
Memorandum of Understanding Between Mahidol University and Krirk University 2563-2566 17
ระดับการศึกษา รหัสวิชา รายชื่อวิชา
ปริญญาโท ADPM 622 Management of Environmental Health for Sustainable Delopment
ปริญญาโท ADPM 614 Primary Health Care and Global Health
ปริญญาโท ADPM 695 Sufficiency economy philosophy for PHC Management
ปริญญาโท ADPM 696 Principle concept and practice of One Health
ปริญญาโท ADPM 619 Field Study
ปริญญาเอก ADHS 702 Sustainable health system and public policies
ปริญญาเอก ADHS 701 Principle of Health and Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 703 Practicum in Health and Sustainable Development Research
ปริญญาเอก ADHS 704 Doctoral Seminar in Health and Sustainability
ปริญญาเอก ADHS 706 Environmental Science for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 707 Health and Sustainable Indicators Development
ปริญญาเอก ADHS 708 Health Risks and Impact Assessment for Sustainability
ปริญญาเอก ADHS 709 Advanced Research Methodology for Health and Sustainable development
ปริญญาเอก ADHS 710 Principle concept and Practice of One Health
ปริญญาเอก ADHS 711 Special Problems in Health and Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 712 Applied Health Economics for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 713 Economic Evaluation and Health Technology Assessment for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 714 Mathematical Modeling for Sustainable Health
ปริญญาเอก ADHS 715 Epidemiology for Sustainable Public Policy
ปริญญาเอก ADHS 716 Industrial Ecology and Environment for Sustainable Health
ปริญญาเอก ADHS 717 Environmental Education and Education for Sustainable Health Development
ปริญญาเอก ADHS 718 Global Health Policy for Sustainable Development
ปริญญาเอก ADHS 719 Population Environment and Sustainable Health
หัวข้อ SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2566 1734
สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2566 1734
Study Tour on Health Literacy 2560 1734
Solid Waste Management: Lesson Learned to Sustainable Provincial Development I 2560 1741112
Solid Waste Management: Lesson Learned to Sustainable Provincial Development II 2560 1741112
Training Program on Standards Implementation, Accreditation and Quality Management in Healthcare 2560 1734
Health Information Management and ICD-10 Disease Coding System 2561 1734
Middle Level Eye Care Program Management and Leadership 2561 1734
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2563 17316
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) 2563 173616
Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19 (Online International Training) 2563 173410
Study Tour on National Nutrition Surveillance System in Thailand 2563 1734
Training on Performance Management (Batch I) 2563 1734
Training on Performance Management (Batch II) 2563 1734
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4 วัน) รุ่นที่ 3 2563 17116
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างเสริมสุขภาวะคนมหิดล “MU Health Literacy Curriculum” สำหรับ ผู้นำมหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ 2565 1734561112
การจัดฝึกอบรม “การประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องมือ Healthy University Rating Systems (HURS)” 2565 1734