สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รายงานการวิจัย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้จัดทำงานวิจัย เพื่อศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพ และด้านสาธารณสุข

ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ

การแสดงปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ เป็นประเพณีทางวิชาการ ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในขณะนั้น โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้อาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับฟังทรรศนะเชิงวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข และการศึกษาของประเทศ จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผลักดันให้มีการก่อตั้งสถาบันฯ แห่งนี้ขึ้นมา อีกด้วย

หนังสือ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ให้ความสำคัญในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ จึงได้จัดทำหนังสือ ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ อาทิ เช่น การประชุม การสัมมนาวิชาการ การสัมมนาและวิชาการนานาชาติ เป็นต้น

จดหมายข่าว

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้จัดทำจดหมายข่าว AIHD Insights เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับบุคคลากร นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อการเรียนรู้

รูปแบบวิดีโอ รวบรวมจากการแสดงปาฐกถาณัฐ การประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ทางสถาบันฯมิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆมุ่งหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้