ความรักของพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป

พ่อ+โรคแม่ทำ

นพ.สมอาจ วงศ์ขมทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน แปลและเรียบเรียง
เวทีเสวนา ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 8

การดูแลผู้สูงอายุ แบบบูรณาการในชุมชน

24 เมษายน 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หนังสือ