ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ

ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารกับการพัฒนางานสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 20

พระเจ้าอยู่หัวกับสุขภาพของประชาชน

พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

ปาฐกถาณัฐ