ข้อมูลของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนที่สอดคล้องกับ SDGs 17 ประการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Development Goals (SDGs) ของโลก สถาบันฯได้บูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินพันธกิจและกระบวนการทำงานของสถาบันฯ ดังนี้

ASEAN Institute of Health Development Mahidol University has set its vision towards becoming a globally recognized academic institution in global health, health policy, and health development based on principles of primary health care (PHC). In order to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), The Institute has integrated the concept of sustainable development in its missions as follows:

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้นำการจัดการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม โดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยผ่านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (นานาชาติ) หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้่างและพัฒนาระบบสุขภาพให้สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการพัฒนาด้านนโยบาย และด้านการจัดการ ในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการบริการปฐมภูมิที่สามารถบูรณาการกับการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเสริมพลังอำนาจแก่ประชาชนและชุมชนในการดูแลตนเอง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาท้าทายที่สำคัญทางด้านสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฐานประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างรวดเร็ว ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายของบุคลากรผู้นำด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดและกลยุทธ์ของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) มาใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถดูแลตนเองได้ และใช้บทเรียนความสำเร็จของประเทศไทย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ผู้นำด้านการสาธารณสุข และนักปฏิบัติการจากภูมิภาคทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยครอบคลุมทั้งด้านนโยบายและด้านการจัดการพัฒนาสุขภาพ (Health Policy and Development) โดยมีการเรียนรู้ประเด็นปัญหาสุขภาพโลก (Global Health) และสุขภาพระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม สัมมนา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการทำงานภายใต้ความสุขของบุคลากร ซึ่งส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างความรักสามัคคี ซึ่งเป็นหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน

Copyright © ASEAN Institute for Health Developement, Mahidol University