สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มดำเนินการให้บริการวิชาการด้านจัดฝึกอบรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยนำแนวคิดและกลยุทธ์ของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) มาใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถดูแลตนเองได้ และใช้บทเรียนความสำเร็จของไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับชาวต่างประเทศ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้นำด้านการสาธารณสุข และระดับปฏิบัติการจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากกว่า 15,000 คน จาก 86 ประเทศ

งานบริการวิชาการที่มุ่งเน้น

การพัฒนาผู้นำทางสุขภาพ (Leader development in Health), การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care), นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพ (Health Policy and Development) และ สุขภาพระดับโลก (Global Health)

ข่าวการอบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน