คณะกรรมการโครงการ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ที่ปรึกษาหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว

นางสาวชัชชฎา เรืองขจร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจารุวรรณ ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน