ด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพที่ยาวนานมากกว่า 36 ปี ทำให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ (GOs) และภาคเอกชน (NGOs) อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), องค์การยูนิเซฟ (UNICEF), กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD), โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS, องค์กร CARE นานาชาติ, กระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฏาน, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA), กระทรวงสาธารณสุข, สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน