รายชื่อรุ่นที่ 3 ลงทะเบียน 4 วัน

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลจังหวัด
1นางสาว นันทิดา ไชยลาภสงขลา
2นาย ธีระยุทธ ทองนินบึงกาฬ
3จ่าเอกหญิง ธิติมา ประไกรวันขอนแก่น
4นางสาว นริศรา วงษ์ธานีขอนแก่น
5นาง วรรณา พันธ์แก้วขอนแก่น
6นางสาว ฬุริยา ชัยวงศ์นครราชสีมา
7นางสาว ธนัญญา กลิ่นหอมกาญจนบุรี
8นางสาว ทิวาภรณ์ บัวรมย์เลย
9นาง เพ็ญนิภา จันทร์ถอดเลย
10นาย พงษศักดิ์ แจ่มมะณีขอนแก่น
11นาย ณภัทร ภูศรีฤทธิ์ขอนแก่น
12นางสาว เปรมฤดี เงินดีขอนแก่น
13นาง กชกานต์ คงชูพัทลุง
14นางสาว รักขณา พันลามหาสารคาม
15นาย พงสวัสดิ์ แสงเพ็ชรกาฬสินธุ์
16นางสาว สุภาวิณี อัฐปันกาฬสินธุ์
17นาย อิสระ ทินภัทรภิญโญกุลกาฬสินธุ์
18นางสาว ปาริชาติ ดำดีตาก
19นาย กำพล เศรษฐสุขพัทลุง
20นางสาว ศิประภา โยธาภักดีมหาสารคาม
21นาง ปิยะดา ภักดีอำนาจยะลา
22นาย ร่มศักดิ์ ไพศาลบึงกาฬ
23นาย อำนาจ ประการะโตบึงกาฬ
24นาย ประกิจ ทองทาบึงกาฬ
25นางสาว เกษร สโมสรนครศรีธรรมราช
26นาง จริยาวดี วิเชียรเชื้อนครศรีธรรมราช
27นาง นวาลัย เกื้อทานอุดรธานี
28นางสาว กนิษฐา เพชรนาดีอุดรธานี
29นางสาว ภาวิณี แก้วแก่นอุดรธานี
30นางสาว ธัญญา พุ่มพวงเกียรติสระบุรี
31นางสาว ธมล มงคลศิลป์พัทลุง
32นางสาว กนกพร ฟักเล็กชัยภูมิ
33นาง ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์กรุงเทพมหานคร
34นาง ดวงพร ปิณจีเสคิกุลกรุงเทพมหานคร
35นางสาว เสาวลักษณ์ จารุภูมิกรุงเทพมหานคร
36นางสาว ชนัญชิดา ตัณฑะผลินกรุงเทพมหานคร
37นาย วิฑูรย์ จุลบทนครราชสีมา
38นาง วิศัลย์สิริ ตันตระกูลกรุงเทพมหานคร
39นาย ชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณขอนแก่น
40นาย ถาวร ละอองเอกขอนแก่น
41นาง พรรณี คำภักดีกาฬสินธุ์
42นางสาว วิไลลักษณ์ บุตรคุณอุดรธานี
43นางสาว อศิวมล บุษราคัมสกลนคร
44นาย พิชิต บุญพร้อมสระบุรี
45นาย สุรคุปต์ สิทธิสุธีขอนแก่น
46นางสาว แวนณิการ์ ปลัดกองขอนแก่น
47นางสาว ธัญนันท์ รินมารขอนแก่น

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน