AIHD academicservice

สถาบันฯได้ทำการจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย เน้นหลักสูตรทางด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

ข่าวการอบรมที่ผ่านมา