สถาบันฯได้ทำการจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย เน้นหลักสูตรทางด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

ข่าวการอบรมที่ผ่านมา

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน