AIHD academicservice

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข  (Mini Master of Management in Health: Mini MM) โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ