หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข  (Mini Master of Management in Health: Mini MM) โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน