AIHD academicservice

อบรมนานาชาติ

สถาบันได้จัดอบรมหลักสูตรนานชาติมากมายหลายหลักสูตร รวมทั้งมีความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายเช่น WHO JICA TICA เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ

หลากหลายหลักสูตร ด้วยประสบการณ์