หลักสูตรอบรม ปี 2561

ชื่อหลักสูตรระยะเวลา
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 23 (Mini Master of Management in Health)18 สค.-23 ธค.2560
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร จ. นครศรีธรรมราช (Mini Master of Management in Health)18 พย.60 -18 กพ.6
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 24 (Mini Master of Management in Health)9 กพ. - 7 กค.2561
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร จ. ชลบุรี (Mini Master of Management in Health)10 มีค. -15 กค.61
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Mini Master of Management in Health)21 มีค. -24 พค.61
จริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการวิจัยในสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์22 มิย.61

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน