รายละเอียดหลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายสรุปและทำกิจกรรมกลุ่ม ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่กลุ่มสนใจ ทำรายงานเดี่ยวและโครงงานกลุ่มส่งตามกำหนด โดยผู้รับการอบรมจะได้รับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง วันสุดท้ายของหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถนำโครงการกลุ่มไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามกำหนดในทุกกิจกรรมแล้วจึงจะได้รับวุฒิบัตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่
  2. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานด้านสาธารณสุข
  3. มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้วยตัวเอง (Self-Study Program) ระยะเวลา 4-6 เดือน

  1. บรรยายสรุป
  2. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
  3. แบ่งกลุ่มย่อยทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
  4. มอบหมายงานเดี่ยว
  5. มอบหมายโครงงานกลุ่ม
  6. ศึกษาดูงาน
  7. สอบรวบยอด

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน