เอกสารประกอบการอบรม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

คู่มือแนวทางการบันทึกโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT)

กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน