หลักสูตรอบรม ปี 2562

ชื่อหลักสูตรระยะเวลา
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 25 (Mini Master of Management in Health)17 สค.-22 ธค 61
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร จ. ร้อยเอ็ด (Mini Master of Management in Health)27 ตค. 61- 27 มค.62
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 26 (Mini Master of Management in Health)1กพ. - 13 กค.62
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร จ. นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 (Mini Master of Management in Health)9 มีค.- 23 มิย.62
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อกำหนดประเด็นสำหรับการศึกษาและค้นหาแนวทางการวิเคราะห์ด้วย Onehealth Tool ให้กับ IPSR โดยได้รับงบประมารสนับสนุนจาก สสส. 14-15 มค. 62
การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาคู่มือปฎิบัติงานและหลักเกณฑ์การกรอกข้อมูลตามแบบ พม.01-พม.06” 29-30 มค. 62

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน