รายชื่อรุ่นที่ 3 ลงทะเบียน 1 วัน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1 นาย ศุภกร อารมณ์ สงขลา
2 นาย วันชัย เรืองขจร กาญจนบุรี
3 นาย สิทธิพร สินสอาด กาญจนบุรี
4 นาย สมบัติ ชำกุล ขอนแก่น
5 นาย หัสดิน เหมมุดิง ลพบุรี
6 นาย สมาน ศิลาแดง สกลนคร
7 นาง ฉัตรไพพรรณ พุฒทอง กาฬสินธุ์
8 ว่าที่ร้อยโท วรากร ก้องเกรียงไกร กำแพงเพชร

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน