เลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ

รักษาการหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 37
อีเมล: lerpong.won@mahidol.ac.th

มนฤดี วงศ์แก้ว

รักษาการรองหัวหน้างาน อันดับ1
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 46
อีเมล: monruedee.won@mahidol.ac.th

จารุวรรณ ฉัตรแก้ว

รักษาการรองหัวหน้างาน อันดับ2
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 66
อีเมล: charuwan.cha@mahidol.ac.th

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน