aihd_dev

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini M.M in Health รุ่นที่ 37

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 37 วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 37 สัญจรจังหวัดอุดรธานีวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ให้ความรู้ในหัวข้อ “นโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล และผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงงานกลุ่ม”วันที่ …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini M.M in Health รุ่นที่ 37 Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini M.M in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม วันที่ 1 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิรวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ภาคเช้า เป็นการวิพากษ์โครงงานกลุ่มและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้รับเกียรติจาก ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิรวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini M.M in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 Read More »

สถาบันฯ ร่วมกับ Juntendo University จัด International Training หัวข้อ “Social and Health Development in Thailand”

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Social and Health Development in Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์จาก Juntendo University ประเทศญีปุ่น และผู้เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ พยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาไทยเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Social and Health Development ระหว่างวันที่ 6 – 14 …

สถาบันฯ ร่วมกับ Juntendo University จัด International Training หัวข้อ “Social and Health Development in Thailand” Read More »

สถาบันฯ ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 37 สัญจรจังหวัดอุดรธานี

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 37 สัญจรจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health ได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการอบรมร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 77 ท่าน …

สถาบันฯ ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 37 สัญจรจังหวัดอุดรธานี Read More »

สถาบันฯ ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐมวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร” และ ภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพให้ความรู้ในหัวข้อ “การพูดในที่ชุมชนและบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร”วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิวัฒน์ …

สถาบันฯ ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม Read More »

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ …

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม Read More »

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจรจังหวัดพัทลุง

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจรจังหวัดพัทลุง วันที่ 23 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่35สัญจร จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 23 เมษายน 2566โดยพิธีปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12 /ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 12 นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง และดร.นฤมล จันทรเจิด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน …

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจรจังหวัดพัทลุง Read More »

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจร จ.พัทลุง

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจร จ.พัทลุง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจร จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงวันที่ 22 เมษายน 2566 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อการสร้างภาพลักษณ์และการบริหารสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข สำหรับช่วงบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอโครงงานกลุ่มต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และ ผศ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ …

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจร จ.พัทลุง Read More »

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34 สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 34 โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวันที่ 24 มีนาคม 2566 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด บรรยายในหัวข้อ Lifestyle Medicine for Health and Well-being และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศ. …

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34 Read More »

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจร จ.พัทลุง

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจร จ.พัทลุง วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นสัญจร จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN บรรยายในหัวข้อ สุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย แพทย์หญิง ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ บรรยายในหัวข้อ การพูดในที่ชุมชนและบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร และ อาจารย์ภาวิณี ตันติโกวิทย์ …

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจร จ.พัทลุง Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน