วิทยากรประจำหลักสูตร

ศ.กิติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรค์

นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

อดีตเลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

นพ.อำนวย กาจีนะ

นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ

ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด

ดร. โชค บูลกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. สนธยา ศรีเวียงธวัช

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน