DSC_0361

Public Speaking

ได้มีการริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯในขณะนั้น รวมทั้งยังได้เชิญวิทยากรทรงวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาบรรยายให้กับท่านที่สนใจเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน