อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม และได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการอบรม และร่วมเสวนาในหัวข้อ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น ร่วมกับ นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อแนวคิดและหลักการของระบบสุขภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โดยได้เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายจารึก ไชยรักษ์ สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ นายธวัชชัย นาคศรีสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คุณภัชจิรัชม์ ธัชเมฆรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี โยธาวุธ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน