การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันฯ จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 1 กันยายน 2565 รศ. ดร. นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ ดร.นฤมล จันทรเจิด รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ห้อง 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
โดยกิจกรรม ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (Journal of Public Health and Development) รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และ รศ. ดร.อรพินท์ เล่าซี้ รองบรรณาธิการวารสารฯ ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส และ ผศ. ดร.อรุณศรี มงคลชาติ กองบรรณาธิการวารสารฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น วันที่ 1 และ 2 กันยายน 2565

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน