mm

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 3

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ภาคเช้าได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ หลักการและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข ส่วนในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และรองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกันบรรยายหัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารด้านสาธารรสุข” พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์ และฝึกวิเคราะห์สถานการณ์และ SWOT analysisวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค บรรยายหัวข้อ หลักระบาดวิทยาสำหรับนักบริหารสาธารณสุข ภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 3 Read More »

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดบริการคลินิก Wellness และเวชศาสตร์วิถีชีวิต และสอบรวบยอด โดยนำความรู้ในทุกโมดูลของการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการผ่านโจทย์จำลองปัญหาและสถานการณ์ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 สำหรับภาคเช้า …

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 2วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข” ส่วนในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ร่วมกันบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย” พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้รับเกียรติจาก …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 2 Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บรรยายหัวข้อการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานนายแพทย์สมศักดิ์ ชุนหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) บรรยายหัวข้อ นโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 Read More »

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39 วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาโครงร่าง หลักการ และวิธีปฏิบัติในกระบวนการวิจัย (research processes)” อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ บรรยายหัวข้อ “การพูดในที่ชุมชนและบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร” นายแพทย์อำนวย กาจีนะ นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “ระบบการจัดการการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร” และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Teamwork: การสร้างทีมงานเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ สำหนับนักบริหารด้านสาธารณสุข” ณ ห้อง 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนนอกจากนี้ …

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39 Read More »

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) หรือ Mini Master of Management in Health รุ่นที่ 39 พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ …

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39 Read More »

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 วันที่ 27 – 28 เม.ย. 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ 27 เมษายน 2567 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์คมกริช ฐานิสโร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแพทย์รังสิต เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ การจัดการภาพลักษณ์และการบริหารองค์กรสำหรับผู้บริหารสาธารณสุขในอนาคต สำหรับช่วงบ่าย เป็นการสอบรวบยอด มุ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ จากการเข้ารับการอบรมถึงความเข้าใจองค์ความรู้ที่ได้เรียนไปวันที่ 28 เมษายน 2567 สำหรับภาคเช้า …

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 20 เมษายน 2567 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบสุขภาพ” และ หัวข้อ “การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ” สำหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้จัดทำการวางแผนกลยุทธ์ ของกิจกรรมโครงงานกลุ่มวันที่ 21 เมษายน 2567 ในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อดีตเลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion ให้ความรู้ในหัวข้อ “สุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ” และภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 19 เมษายน 2567 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการอบรมกล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 66 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานสาธารณสุขเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 …

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Read More »

สถาบันฯอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 4

สถาบันฯอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 4 วันที่ 2- 3 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 4สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ ภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุข และ การบริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดการความขัดแย้ง และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงพิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส …

สถาบันฯอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 4 Read More »

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน