อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ 
รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมบุญศิริ ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 58 คน ทั้งนี้ รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนสุขภาพระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมวิพากษ์โครงงานกลุ่ม หลังจากได้นำเสนอโครงการกลุ่ม และรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจาก ผศ. ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นอกจากนี้แล้ว ทางสถาบันฯ อาเซียน ได้รับเกียรติจาก พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร อดีตเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน บรรยายในหัวข้อการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพปฐมภูมิ และ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน