อบรมปฏิบัติการสำหรับวิทยากร/ พี่เลี้ยง LCC ครั้งที่ 2

สถาบันฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการสำหรับวิทยากร/ พี่เลี้ยง LCC ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการสำหรับวิทยากร/ พี่เลี้ยง LCC ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ ฝึกการสะท้อนความคิด และการนำไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงตนเอง และงาน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ จากการถอดบทเรียนจากการอบรมครั้งที่ 1 ของโครงการฯ โดยผู้แทนจาก 13 เขตพื้นที่ จำนวน 50 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.พงษ์เทพ วัชรพงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนัก 7 สสส. การพัฒนาระบบสุขภาพ และ รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ ทั้งนี้มี ผศ. ดร.อรุณศรี มงคลชาติ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานการอบรม สำหรับช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสะท้อนความคิด ถอดความรู้เพื่อหาข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง จากประสบการณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมผู้เรียน ครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องสมองสามส่วนไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนงานการทำงานในชุมชน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน