อบรมหลักสูตรนานาชาติ “Field Survey On The Activities Based On Primary Health Care Approach At Health Centers In Thailand.”

สถาบันฯ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์สาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา วันที่ 13 ธันวาคม 2565 รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนานาชาติ “Field Survey On The Activities Based On Primary Health Care Approach At Health Centers In Thailand.” เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์สาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้การสนับสนุนจาก Department of International Health and Collaboration, National Institute of Public Health ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน